Nov nauk z oblastjo!


Prejšnjo nedeljo smo brali Jezusovo povabilo: »Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte evangeliju!« Takoj za tem pa Jezus pokliče prve učence in jim pokaže prvo in temeljno poslanstvo Cerkve, to je očiščevanje. »Umolkni in pojdi iz njega!« (Mr 1,25) »Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.« (Mt 5,8) V Knjigi Razodetja (12,13-14) pa beremo: »Tile, ki so ogrnjeni v bela oblačila, kdo so in od kod so prišli?« Rekel sem mu: »Moj gospod, ti veš.« On pa mi je rekel: »To so tisti, ki so prišli iz velike stiske in so oprali svoja oblačila ter jih pobelili z Jagnjetovo krvjo.«

Čas se je dopolnil v Jezusu Kristusu, danes pa beremo način, kako se je to Božje kraljestvo približalo.

Jezus pride v Kafarnaum, pomembno mesto na severu Palestine in tu začne svoje oznanjevanje. To je kraj oz. področje na severu, kjer se je začel upor in razpad izraelskega kraljestva. In na tem kraju Jezus začenja gradit novo kraljestvo. O tem nam govori prerok Izaija, ko pravi: »V preteklih časih je ponižal Zábulonovo deželo in Neftálijevo deželo, v prihodnjih časih pa bo povzdignil pot ob morju, Transjordanijo, pogansko Galilejo. Ljudstvo, ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč, nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasvetila luč … Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se: Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. Oblast se bo širila in miru ne bo konca na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu.« (Iz 8,23-9,1.5) In na drugem mestu: »Obudil sem ga s severa in je prišel, od sončnega vzhoda bo klical moje ime.« (Iz 41,25)

Danes lahko beremo, da je klicu učencev sledil drugi korak. Skupaj  so šli v sinagogo, to je za Jude kraj branja Božje besede in molitve. Tu Jezus moli, bere Božjo besedo in uči. »Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor nekdo, ki ima oblast, in ne kakor pismouki« (Mr 1,21) Nič ni zapisano o tem, kaj je bila vsebina njegovega učenja, vsem pa je ostala Njegova moč in oblast, s katero je učil.

Kaj pomeni beseda oblast? Grško: exousía je mnogopomenski izraz, v katerem se prepletajo pomeni moči, zmožnosti, svobode in avtoritete.

Kdo je imel oblast v tistem času? Kralj in njegovi namestniki po pokrajinah. Jezus pa ni bil v očeh in poznavanju ljudi nič od tega. Veljal je zgolj za tesarjevega sina iz nepomembnega kraja Nazareta. Toda Jezus v sinagogi ni samo razlagal Božjo besedo ali o njej povedal zgolj svoje razmišljanje, mnenje, ampak je govoril kot tisti, ki ima oblast sam v sebi, ki lahko daje končno razlago in pomen postavi. Jezus je govoril to, kar je prejel od Očeta. »Kajti nisem govoril sam od sebe, temveč Oče, ki me je poslal, mi je zapovedal, kaj naj rečem in kaj naj govorim.« (Jn 12,49) Šele ob koncu njegovega življenja je postalo jasno, da je Jezus resnično Kralj in ima edini oblast. A njegovo kraljestvo ni od tega sveta. »Pilat je vprašal Jezusa: »Si ti judovski kralj?« Jezus mu je odgovoril: »Praviš ti to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?« Pilat je odvrnil: »Sem mar Jud? Tvoj narod in véliki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil?« Jezus je odgovoril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je rekel: »Torej si ti vendarle kralj?« Jezus je odgovoril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« (Jn 18,33-37) Ljudstvo ga ni poslušalo. Ko ga je Pilat predstavil Judom: »Glejte, vaš kralj!«, so oni vpili: »Proč z njim, proč z njim, križaj ga!« (Jn 19,14-15)

Jezus torej začenja obnovo kraljestva na severu in ga zaključi na jugu, v Jeruzalemu, kjer je središče judovskega naroda, ker je tam tempelj. O tem nam govorita prva in druga knjiga kraljev. Za to je dal tudi Pilat napraviti napis in ga postaviti na križ: »Jezus Nazarečan, judovski kralj.« (Jn 19,19) Kot so preroki  klicali Izraelce h kesanju zaradi upora proti Bogu, idolatrije in nepravičnosti med ljudstvom (zatiranja ubogih), tako Jezus spodbuja k spreobrnjenju.

Jezus kraljuje s posebnega prestola, križa, kjer je daroval svoje življenje zame in zate, da bi tudi nas s svojo Predragoceno Krvjo očistil. Ko je stotnik videl, kaj se je zgodilo, je dejal: »Resnično, ta je bil Božji Sin.« (Mr 15,39)

Ko so nekoč Jezusa vprašali »S kakšno oblastjo to delaš? Kdo ti je dal to oblast?«  (Mt 21,23), jim ni odgovoril, ker tudi veliki duhovniki in starešine niso bili odkriti z njim. Na drugem mestu pa beremo: »Judje so mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, ker takó delaš?«  Jezus jim je odgovoril in rekel: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« (Jn 2,18-19) Jezusova oblast je torej oblast nad življenjem in smrtjo. Janez Krstnik je pokazal nanj in rekel: »Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta.« (Jn 1,29) Jezus ima torej oblast nad vsakim nečistim duhom, pomeni, nad vsakim grehom, nad vsem, kar ni Božje. Vedel je, da lahko demone izganja z Božjo močjo. »Če pa z Božjim prstom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo.« (Lk 11,20) O tem nam govori današnji odlomek v nadaljevanju, zato se nečisti duh tudi odzove. Markov evangelij predstavlja Jezusa kot novega Davida. Samo David je v Stari zavezi imel moč izganjati hude duhove. O tem lahko beremo v prvi Samuelovi knjigi. Po tem ko ga je Samuel mazilil za kralja, je David prišel na Savlov dvor. »GOSPODOV duh se je umaknil od Savla in začel ga je mučiti zli duh od GOSPODA … Kadar je bil torej tisti Božji duh na Savlu, je David vzel citre in igral s svojo roko. Tedaj je Savlu odleglo in mu je bilo bolje in zli duh se je umaknil od njega.« (1Sam 16,14-23).

Izročimo se tudi mi Jezusu. Naj tudi iz nas izžene vsakega nečistega duha, nas očisti vsakega greha in v nas pomnoži življenje.

Nečisti duh ne more brati misli. Sliši pa glas in na glas se odzove. Bolj kot kdorkoli v sinagogi, ve pred kom stoji. Prepozna, da je Jezus »Sveti, Božji.« Ta besedna zveza je v Svetem pismu uporabljena najprej za Boga. »Nihče ni svet kakor GOSPOD, zakaj nikogar ni razen tebe, ni je Skale, kakor je naš Bog.« (1Sam 2,2) in »Ne bom storil po svoji srditi jezi, ne bom zvrnil Efrájima v pogubo, kajti Bog sem in ne  človek, Sveti sem v tvoji sredi in ne prihajam v mesto.« (Oz 11,9). Redko pa se uporablja za človeka, zlasti za duhovnike, ki so bili izbrani za darovanje daritev Bogu. Pred Jezusom in Njegovo besedo nečisti duh ne more obstati, mora oditi. In to glasno, s krikom, kar še bolj izraža njegovo nemoč. V tem se  uresničujejo napovedi Janeza Krstnika, da pride za njim Močnejši. Tu lahko vidimo, da Božje kraljestvo prihaja z oblastjo in močjo.

In to oblast nad nečistimi duhovi je Jezus izročil naprej učencem. »Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost.« (Mt 10,1)

Ta oblast ni za lastne interese, za lastno uživanje, uspeh …, ampak je oblast, ki jo zaznamuje darovanje in služenje. Predvsem pa zahteva močno vero v Jezusa Kristusa, povezanost z Njim in delovanje v Njegovem imenu. »Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu.« (Jn 15,16) V nasprotnem primeru učenci ostanejo brez sadov: »Ko je prišel v hišo, so ga njegovi učenci na samem spraševali: »Zakaj ga mi nismo mogli izgnati?«  Rekel jim je: »Ta rod se lahko izžene le z molitvijo.« (Mr 9,28-29)

Pred vnebohodom Jezus izroči to oblast Cerkvi: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji.  Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28,18-20) Večje kot je maziljenje, večjo oblast ima oseba, hitreje je razkrita in zlomljena sovražnikova moč. Zato imajo v Cerkvi najvišjo oblast papež, škofje in duhovniki. Vsi pa smo po krstu maziljeni in torej soudeleženi pri tem Jezusovem poslanstvu.

Svetniki so tisti, ki potrjujejo Božje delovanje v življenju ter zahteve sodelovanja. Danes obhajamo god sv. Janeza Boska. Poglejmo njegov zgled. Sv. Janez Bosko se je zavedal, da je z duhovniškim posvečenjem prejel poslanstvo oblasti in da je življenje mladih odvisno tudi od njega, ko je dejal: »Če bi ti fantje imeli zunaj kakega prijatelja, ki bi skrbel zanje, jih spremljal in poučeval v veri ob prazničnih dneh, kdo ve, ali se ne bi mogli držati daleč od propada ali pa bi se vsaj zmanjšalo število tistih, ki bi se vračali v ječo.« (Spomini, str. 81). Odpovedal se je duhovniški službi na dvoru in se posvetil služenju mladim, da bi jih iztrgal iz oblasti greha in teme ter jih po zakramentih, zlasti spovedi in evharistiji, po Božji besedi in molitvi, po Mariji, po pridiganju, po “besedici na uho”, po spodbujanju ljubezni do bližnjega in odgovornem življenju … privedel nazaj k Bogu in v Njegovo Cerkev. In to je tudi moje in tvoje poslanstvo danes.

Tudi meni in tebi Bog daje oblast, da v Jezusovem imenu omogočamo napredovanje Božjega kraljestva. Želiš sodelovati? Na kakšen način?